Ladomirova


Ladomirová leží km severovýchodne od Svidníka na cestnom tranzitnom ťahu SEVER-JUH. S 800 obyvateľmi je najvačšia rusínska obec v okrese.
Po stáročia bola súčasťou makovického hradného panstva. Prvá písomná zmienka o obci je z r.1364. V 15. Stor. tu bola zriadená mýtnica na obchodnej ceste z Uhorska do Poľska.
Rozvoj obce vrcholil v 19. stor., keď tu žilo 1.200 obyvateľov a Ladomírová bola široko-ďaleko známa veľkými jarmokm, kde obchodovali kupci nielen z Uhorska. V uvedenom období sa tu vyvorila početná židovská komunita. Rozkvetu obce však pomohli predovšetkým židovskí kupci z územia terajšieho Poľska.
Dominantami obce sú drevený gréckokatolický kostolík z r. 1742 a pravoslávny kostol z roku 1924 postavený v byzantskom, staroruskom, kláštornom štýle. Pri kláštore bola založená tlačiareň, kde v r. 1927 až 1944 tlačili cirkevné a svetské knihy pre mnohé východoeuropské a balkanské národy.
Obcou prechádzal generál Kutuzov po víťaznej bitke pri Slavkove. Z čias I.svetovej vojny sa nachádza v obci vojenský cintorín s kaplnkou, kde je pochovaných 300 rumunských, nemeckých a ruských vojakov. Pozornosť si zaslúži aj momentálne veľmi zanedbaný cintorín, kde sú pochovaní židovskí občania z celého poddukelského regiónu.
Zaujímavosťou obce sú prvé rusínske na Slovensku latinikou písané noviny po r. 1989 "Ladomerskyj Dzvin" a taktiež folklórne podujatie "Festival Rusnakiv i Lemkiv spid Dukli".

The Village of Ladomirova lies in the northeastern part of Slovakia. Five km from Svidnik on the main south to north transit route. Ladomirova is one of the largest Rusyn villages in the Svidnik region. Currently it has over 800 inhabitants.
For centuries it was part of Makovitsa estate. The 1st written records of the village is from 1364. In the 15th century there was established a toll-house on a commercial road from Austro-Hungary to Poland.
Development of village reached its top in 19th century. In that time there were over 1.200 inhabitants. Ladomirova was well known by its great market - places. In that period there were created a number of Jewish communities in which lot of merchants were doing business not only from the Austro-Hungarian monarchy but also Jewish tradesmen from the territory of Poland.
Now Ladomirova is dominated by two churches, the wooden Greek Catholic church from 1742, and the orthodox church which was built in 1924, in Byzantine, an old Russian and a monastic style. Printing plant existed here where in years 1927 to 1944 were printed church and lay books for many eastern European and Balkan nations.
General Kutuzov passed through the village after great victory at Slavkov. There is a military cemetery here with a chapel from the 1st World War, where over 200 Roumanian, German and Russian soldiers were buried.
The tourists attention should be drawn to the /currently neglected/ Jewish cemetery on the small hill called Kytkanya where Jewish citizens in the past from all sub-Dukla region had been buried.
As well as being famous for its the 1st Rusyn newspaper written with latin characters since 1989 with the logo "Ladomerskyj dzvin" /Ladomersky Bell/.
During the same year there was the 1st folklor festival "Rusnakiv a Lemkiv spid Dukli" /Rusyns and Lemkos south of Dukla/.


Written: Mgr. Vlasta Lazova
Eng. Michal Kost
Translated : Gajdula Vasil

NADACIA PRE OBNOVU A SPRAVU ZIDOVSKEHO CINTORINA LADOMIROVA
FOUNDATION FOR RENOVATION AND MANAGEMENT OF THE JEWISH CEMETERY

Address: 090 03 Ladomirova c. 104, okr. Svidnik , tel. 0937/23775, 22626


Dňa 8. Marca 1995 bola zriadená Ing. Michalom Kosťom /starosta obce/ nadácia, ktorej cieľom je :

  1. Obnova a správa židovského cintorína v obci Ladomírová a jeho využitie v sieti kultúrnych pamiatok regiónu,
  2. vytvorenie informačnej databanky o židovských občanoch pochovaných na cintoríne, ale aj o ostatných ktorí tu žili a ich potomkovia z nášho poddukelkého regiónu žijúcich u nás i vo svete,
  3. Zriadenie kontaktného strediska pre záujemcov nielen zo Slovenska, ale z celého sveta o bližšie informácie ua výskum dabej problematiky,
  4. Sústreďovanie exponátov a fotodokumentácie pre zriadenie pamätnej izby. Dlhodobým cieľom je zriadenie múzea židovskej kultúry poddukelského kraja v našej obci,
  5. Podpora neziskových organizácii, jednotlivcov odborne erudovaných, ale najmä študentov zaoberajúcich sa štúdiom, výskumom a publikačnou činnosťou v otázkách židovskej kultúry v karpatskom regióne,

Members of the Council:
Dr. Rodak Jan and Dr. Choma Jozef - historians /seminary and PR/,
Gajdula Vasil and Ducarova Renata - professors of English /translation/
Sovich Eliash and Janochko Mikulash - priests of the Orthodox and Uniate churches,
Patlevich Jaroslav, Eng. Kost Michal - riadenie cinnosti nadacie,
JUDr. Friga Miroslav - lawyer,
Local Links: Icon Return to Lemko Home PageDocument Information Document URL:http://lemko.org/rusyn/ladomirova.html

Page prepared by Walter Maksimovich
E-mail: walter@lemko.org

Copyright © LV Productions, Ltd