bibliografiaBenedyktowicz D., Z., 1992 Dom w tradycji ludowej, Wrocław.
Berger P. L., Rzepa T., 1983 Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa.
Bystroń J.S., 1934 Tradycyjne pojęcie o środku ziemi, Lwów.

1980 Czynniki magiczno religijne w osadnictwie, (w:) Tematy, które mi odradzano, Warszawa.
Chojnowska A., 1992 Przesiedlenie ludności ukraińskiej na ziemie zachodnie i północne w 1947 r., (w:) Zeszyty Historyczne, nr. 102, Paryż.
Chomiak R., 1995 Nasz Łemkowski los, Nowy Sącz.
Czajkowski J., 1992 Łemkowie w historii i kulturze Karpat, t. 1, Rzeszów.
1994 Łemkowie w historii i kulturze
1997 Studia nad Łemkowszczyzną, Sanok.
Czarnowski S., 1956 Podział przestrzeni i jej rozgraniczanie w religii i magii,(w:) Dzieła, t. 3, Poznań.
Delumeau J., 1996 Historia Raju. Ogród rozkoszy, Warszawa.
Duć-Fajfer H., 1991 Łemkowie w Polsce, w: Magury 91, Warszawa.
Dudra S., 1998 Łemkowie. Deportacja i osadnictwo ludności łemkowskiej na środkowym nadodrzu w latach 1947 - 1960, Głogów.
Dulczewski Z., 1964 Społeczne aspekty migracji na Ziemiach Zachodnich, Poznań.
Dulczewski Z., Kwilecki A., 1964 Z życia osadników na Ziemiach Zachodnich, Poznań.
Dziewierski M., 1992a Dezintegracja społecznego świata Łemków, (w:) Dylematy tożsamości. Studium społeczności łemkowskiej w Polsce, red.: Dziewierski M., Pactwa B., Siewierski B., Katowice.
1992b Migracja w świadomości Łemków, (w:) Dylematy tożsamości. Studium społeczności łemkowskiej w Polsce, red.: Dziewierski M., Pactwa B., Siewierski B., Katowice.
1997 Kilka uwag na temat marginalizacji grupy etnicznej, (w:) Łemkowie i Łemkowsczyzna w Polsce. Prace komisji wschodnioeuropejskiej PAU, t. 5, Kraków.
Eliade M., 1993 Sacrum - mit - historia, Warszawa.
1998 Mit wiecznego powrotu, Warszawa.
1999 Sacrum i profanum, o istocie religijności, Warszawa.
Falkowski J., Pasznycki B., 1935 Na pograniczu łemkowsko - bojkowskim. Lwów.
Forstner D., 1990 Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa.
Guriewicz A., 1987 Problemy średniowiecznej kultury ludowej, Warszawa.
Halbwachs M., 1969 Społeczne ramy pamięci, Warszawa.
Heidegger M., 1977 Budować - mieszkać - myśleć, Warszawa.
Huńka J. 1986 Łemkowie dzisiaj, Warszawa.
Jarzębski J., 1992 W Polsce czyli wszędzie. Szkice o polskiej prozie współczesnej, Warszawa.
Kabzińska I., 2000 Przestrzeń - pamięć - tożsamość. Elementy przestrzeni (miejsca) we wspomnieniach ekspatriantów z byłych Kresów wschodnich, (w:) Literatura Ludowa, nr 2/2000, Wrocław.
Kapiszewski A., 1980 Psychologiczne aspekty emigracji i asymilacji, (w:) Założenia teorii asymilacji, red.: Kubiak H., Paluch A.K., Warszawa.
Kobielus S., 1997 Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej Średniowiecza, Warszawa.
Kolberg O., 1962 Wyobrażenia o początku świata, o ziemi, niebie, piekle, wspominki z historii świętej, (w:) Dzieła wszystkie Oskara Kolberga, t. 7: Krakowskie, Warszawa.
Kroh A., 1990 Łemkowie, Nowy Sącz.
Kwilecki A., 1970 Fragmenty najnowszej historii Łemków, Warszawa.
1974 Łemkowie, zagadnienie migracji i asymilacji, Warszawa.
Leach E., 1973 Lévi-Strauss, Warszawa.
Leoński J., Rzepa T., 1993 O biografii i metodzie biograficznej, Poznań.
Maciejewski W., 1996 O przestrzeni w języku. Studium typologiczne z językiem polskim w centrum, Poznań.
Michna E., 1995 Łemkowie. Grupa etniczna czy naród?, Kraków.
1997 Stan badań socjologicznych nad społecznością Łemkowską w Polsce, (w:) Łemkowie i Łemkowsczyzna w Polsce. Prace komisji wschodnioeuropejskiej PAU, t. 5, Kraków.
Misiło E., 1990 Deportacje, obóz w Jaworznie, (w:) "Tygodnik Powszechny", nr 10/1991, Kraków.
1992a Polska polityka narodowościowa wobec Ukraińców 1944-1947,(w:) Polska - Polacy - mniejszości narodowe, red.: Wrzesiński W., Wrocław.
1992b Deportacje, obóz w Jaworznie, (w:) "Tygodnik powszechny", nr 10/92, Kraków.
1993 Przedmowa, (w:) Akcja "Wisła" Dokumenty, opr.: Misiło E., Warszawa.
Moklak J., 1997 Łemkowszczyzna w drugiej Rzeczypospolitej, Kraków.
Nowicka E., 1990Swoi i obcy, Warszawa.
1991 Świat człowieka - świat kultury, Warszawa.
1996 Inny - obcy, wróg. Swoi i obcy w świadomości młodzieży zkolnej i studenckiej, Warszawa.
Ossowski S., 1966 Więź społeczna i dziedzictwo krwi, (w:) Dzieła, t. 2, Warszawa.
1967 Z zagadnień psychologii społecznej, (w:) Dzieła, t. 3, Warszawa.
1984 O ojczyźnie i narodzie, Warszawa.
Pactwa B., 1992 Próby reintegracji społeczności Łemków w Beskidzie Niskim, (w:) Dylematy tożsamości. Studium społeczności łemkowskiej w Polsce, red.: Dziewierski M., Pactwa B., Siewierski B., Katowice.
Prus E., 1994 Operacja "Wisła". Fakty - fikcje - refleksje, Wrocław.
Pudło K., 1985 Łemkowie na Dolnym Śląsku (1947 - 1982), (w:) Rocznik Dolnośląski, r. IX, Wrocław.
1987 Łemkowie. Proces wrastania a środowisko Dolnego Śląska 1947 - 1985, Wrocław.
Reinfuss R., 1936 Łemkowie. Opis etnograficzny, Kraków.
1987 Łemkowie w przeszłości i obecnie, (w:) Łemkowie. Kultura - sztuka - język. Materiały z sympozjum, red.: Gajewski J. W., Warszawa, Kraków.
1990 Śladami Łemków, Warszawa.
1998 Łemkowie jako grupa etnograficzna, Sanok.
Rewers E., 1997 Środowisko rozmowy, (w:) Pamięć, miejsce, obecność, red.: Hudzik J.P., Mrińska J., Lublin.
Ricoeur P., 1989 Język, tekst, interpretacja, Warszawa.
Sakson A., 1996 Socjologiczne problemy wysiedleń, (w:) Utracona ojczyzna, red.: Orłowski H., Sakson A., Poznań.
Siewierski B., 1992a Łemkowie jako problem socjologiczny, (w:) Dylematy tożsamości. Studium społeczności łemkowskiej w Polsce, red.:  Dziewierski M., Pactwa B., Siewierski B., Katowice.
1992b W swiecie symboli i wierzeń: sacrum i profanum w życiu Łemków na Ziemiach Zachodnich, (w:) Dylematy tożsamości. Studium społeczności łemkowskiej w Polsce, red.: Dziewierski M., Pactwa B., Siewierski B., Katowice.
Słownik etnologiczny... 1987 Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Staszczak Z., Warszawa.
Stomma L., 1986  Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Warszawa.
Szacki J., 1971 Tradycja. Przegląd problematyki, Warszawa.
1981 Historia myśli społecznej, Warszawa.
Szkudlarek T., 1997 Miejsce, przemieszczenie, tożsamość, (w:) Pamięć, miejsce, obecność, red.: Hudzik J.P., Mrińska J., Lublin.
Tarkowska E., 1993 Chaos kulturowy albo o potrzebie antropologii raz jeszcze, (w:) Kulturowy wymiar przemian społecznych, red.: Jawłowska A., Kempny M., Tarkowska E., Warszawa.
1993 Temporalny wymiar przemian zachodzących w Polsce, (w:) Kulturowy wymiar przemian społecznych, red.: Jawłowska A., Kempny M., Tarkowska E., Warszawa.
Thomas W.I., Znaniecki F., 1976 Chłop Polski w Europie i Ameryce, Warszawa.
Tomaszewski J., 1985 Rzeczpospolita wielu narodów, Warszawa.
1985 Ojczyzna nie tylko Polaków. Mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918 - 1939, Warszawa.
Tomicka J., Tomicki R., 1975 Drzewo życia. Ludowa wizja świata i człowieka, Warszawa.
Tuan Y.-F., 1987 Przestrzeń i miejsce, Warszawa.
Wiegandt E., 1997 Austria Felix, czyli o micie Galicji w polskiej prozie współczesnej, Poznań.
Zadrożyńska A., 1983 Homo faber, homo ludens. Etnologiczny szkic o pracy w kulturze tradycyjnej i współczesnej, Warszawa.
Zagórzański T., 1984 Łemkowie i Łemkowszczyzna. Materiały do bibliografii, Warszawa.
Zięba A., 1997 Łemkowie i Łemkowszczyzna w Polsce, prace komisji wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności, t. 5, Kraków.
Znaniecki F., 1971 Nauki o kulturze, Warszawa.
1988 Wstęp do socjologii, Warszawa.
1990 Współczesne narody, Warszawa.
Zwoliński J., 1994 Rapsodia dla Łemków, Koszalin.


email